FikusWorks

集成在SolidWorks中的Fikus线切割CAM解决方案

同时使用您最喜爱的CAD系统及最佳的CAM解决方案

优秀的Fikus CAM解决方案,适用于电火花线切割机,并且完全集成在SolidWorks环境中。在著名的SolidWorks软件中完成您所有的CAD工作,并立即使用为电火花线切割加工而开发的Fikus CAM解决方案开始所有的CAM流程,其操作直观,灵活,高效和且久经验证。

FikusWorks的特色功能

 • 完全集成在SolidWorks中。
 • 大大减少工作和生产时间。
 • 使用软件的各项助手功能和技术数据库对任何电火花线切割机进行编程。
 • 由高效的FikusWorks助手分步骤轻松安全的引导您的工作。
 • 利用最先进的线路路径计算算法进行2X到4X的切割。
 • 享受4X无削切割的第一个商业解决方案。
FikusWorks tab detail

FikusWorks选项卡的详细信息

SolidWorks 3D CAD解决方案

FikusWorks screen

FikusWorks界面

功能强大,易于使用的SolidWorks 3D CAD解决方案使公司能够加速产品开发,降低制造成本,提高产品质量和可靠性,适用于众多行业和应用。直观的产品开发工具使您能够快速创建,验证,沟通和管理产品设计,并迅速将您的产品推向市场

FikusWorks用户能够享受到不同的有效解决方案,满足任何设计需求:

 • SolidWorks 3D CAD
 • 设计重用和自动化
 • 干扰控制
 • 零件和组件建模
 • CAD图书馆
 • 设计分析
 • 2D绘图
 • 3D动画和逼真的渲染
 • 成本设计:制造成本估算和预算
 • CAD格式转换
 • 协同工作工具
 • 设计的可制造性

FikusWorks完全集成的CAM解决方案

完成CAD任务后,您可以直接在SolidWorks主菜单中打开FikusWorks选项卡,并开始使用直观,易于使用和高效的Fikus CAM解决方案进行电火花线切割。FikusWorks中包含的所有工具均旨在提高生产效率并缩短产品上市时间,例如针对不同机床的向导助手,模板,可自定义的数据库或自动化工艺点,可使您的工作更轻松,生产更高效。

FikusWorks真的很易于使用。CAM管理器将在零件加工的逻辑过程中引导用户,从几何图形的定义,到CNC程序的创建,计算,模拟和后处理。

FikusWorks with Sodick Wizard

Sodick机床向导示例

经验丰富的电火花线切割专家

FikusWorks includes Fikus Recognition

FikusWorks包括特征识别功能

FikusWorks在电火花线切割加工CAD/CAM创新方面处于领先地位,在控制这种非常复杂精密的技术方面拥有丰富经验。我们与世界领先的机器制造商合作多年,这使得FikusWorks成为最先进的CAM解决方案的,能够最大限度的利用电火花线切割设备。

使用FikusWorks,您可以加工任何模具,硬模,冲头或腔体的形状或轮廓。您还可以控制任何切割参数,如偏移,自动螺纹,纱线位置,等锥或变锥,以及我们最新的改进:自动修复,该功能可以控制残余物的尺寸,以便更好的脱离部件。

为极高精度和效率而开发

我们的工程师开发FikusWorks的宗旨在于减少用户为单一零件编程所需的必要步骤。CAM管理器能够在线切割程序的整个顺序流程中引导用户,从确定要切割的零件,到每个切割过程的创建,计算和模拟。Fikus Visualcam将引导您采用最有效和最合理编程过程。用于阵列生产车间,或航空航天,医疗和其他零件制造行业车间的超精密和高速加工。

每台机器的专用技术开发

每台机器都是为了达到特定目的而设计的,因此后处理器必须是为每台机器专门设计的。我们的工程师已经开发出专门针对每台机器的技术向导和后处理器,以便FikusWorks的用户能够在几秒钟内轻松准确地进行加工,而且毫无错误。Fikus后处理器将为每台机器和每种工作类型生成最佳切割策略。

Fikus技术点数据库将允许您轻松,交互地定义常见的加工操作。

some machine wizard examples

拥有适用于几乎全部制造商的向导助手

考虑到过去的经验

FikusWorks simulation

FikusWorks模拟

用于最佳加工的切割策略和模板

只需点击几下鼠标,“自动特征识别”就可以检测出一块零件中需要切割的所有的“类型”元素。

如果您已经定义并测试了您的最佳切割策略,您可以将其保存为模板,并在将来将其用于其他类似零件。您将节省时间并避免错误。

技术向导

FikusWorks整合了来自世界各地的大多数制造商的新旧机床的切割条件数据库,无论您采用什么机床,都能够轻松自动生成程序。

Technology Wizards

 • Accutex
 • Accutex AU3i
 • Accutex AU5i
 • Accutex AU6i
 • Accutex AU7i
 • Accutex AU10i
 • Accutex 300iA
 • Accutex 500iA
 • Accutex 700iA
 • Accutex 1000iA

Technology Wizards

 • ACRA W-A 30 E
 • ACRA W-A 50 E
 • ACRA W-A 60 E
 • ACRA W-A 70 E
 • ACRA W-A 90 E
 • ACRA W-A 430
 • ACRA W-A 430 S
 • ACRA W-B 430
 • ACRA W-B 430 S
 • ACRA W-A 530
 • ACRA W-A 530 S
 • ACRA W-B 530
 • ACRA W-B 530 S
 • ACRA W-A 640
 • ACRA W-A 640 S
 • ACRA W-B 640
 • ACRA W-B 640 S
 • ACRA W-H 860 SA
 • ACRA W-H 1160 SA

Technology Wizards

 • ACTSPARK CA 20
 • ACTSPARK CA 30
 • ACTSPARK CF 20
 • ACTSPARK FW 1
 • ACTSPARK FW 1 P
 • ACTSPARK FW 2
 • ACTSPARK FW 2 P
 • ACTSPARK FW 3
 • ACTSPARK FW 3 P
 • ACTSPARK XENON

Technology Wizards

 • ARD
 • ARD AF 200
 • ARD AF 300
 • ARD AF 350
 • ARD AF 400
 • ARD AF 450
 • ARD AF 500
 • ARD AF 550
 • ARD AF 650
 • ARD A 200
 • ARD A 300
 • ARD A 300
 • ARD A 500

Technology Wizards

 • BROTHER

Technology Wizards

 • CHMER
 • CHMER CW32CF-S
 • CHMER CW43CF-S
 • CHMER CW54CF-S
 • CHMER CW64CF-S
 • CHMER CW320HF
 • CHMER CW322F-S
 • CHMER CW360S
 • CHMER CW420F-S
 • CHMER CW420HF-HS
 • CHMER CW422F-S
 • CHMER CW430F-S
 • CHMER CW530F-S
 • CHMER CW530HF-HS
 • CHMER CW532F-S
 • CHMER CW640F-S
 • CHMER CW640HF-HS
 • CHMER CW643F-S
 • CHMER CW850F-S
 • CHMER CW850HF-HS
 • CHMER CW1060HF-HS
 • CHMER CW1063F-S
 • CHMER CW1065F-S

Technology Wizards

 • ELECTRONICA

Technology Wizards

 • EXCETEK E Series
 • EXCETEK V Series

Technology Wizards

 • FANUC
 • FANUC ROBOCUT
 • FANUC TAPECUT

Technology Wizards

 • AgieCharmilles FW 1P
 • AgieCharmilles FW 1U
 • AgieCharmilles FW 2P
 • AgieCharmilles FW 2U
 • AgieCharmilles FW 3P
 • AgieCharmilles FW 3U
 • AgieCharmilles CA 20
 • AgieCharmilles CA 20U
 • AgieCharmilles CA 30
 • AgieCharmilles CA 30U
 • AgieCharmilles CUT 20
 • AgieCharmilles CUT 20 P
 • AgieCharmilles CUT 30
 • AgieCharmilles CUT 30 P
 • AgieCharmilles CUT 200
 • AgieCharmilles CUT 200 C
 • AgieCharmilles CUT 200 P
 • AgieCharmilles CUT 300
 • AgieCharmilles CUT 400
 • AgieCharmilles CUT 200 mS
 • AgieCharmilles CUT 300 mS
 • AgieCharmilles CUT 200 Sp
 • AgieCharmilles CUT 300 Sp
 • AgieCharmilles CUT 400 Sp
 • AgieCharmilles CUT 200 Bp
 • AgieCharmilles CUT E 350
 • AgieCharmilles CUT E 600
 • AgieCharmilles CUT P 350
 • AgieCharmilles CUT P 550
 • AgieCharmilles CUT P 800
 • AgieCharmilles CUT P 1250
 • AgieCharmilles CUT S 1250
 • AgieCharmilles CUT 1000
 • AgieCharmilles CUT 1000 OilTech
 • AgieCharmilles CUT 2000
 • AgieCharmilles CUT 2000 OilTech
 • AgieCharmilles CUT 3000
 • AgieCharmilles CUT 2000 S
 • AgieCharmilles CUT 3000 S
 • AgieCharmilles AC Progress VP 2
 • AgieCharmilles AC Progress VP 3
 • AgieCharmilles AC Progress VP 4
 • AgieCharmilles FI 240 SLP
 • AgieCharmilles FI 240 CC
 • AgieCharmilles FI 240 CCS
 • AgieCharmilles FI 440 SLP
 • AgieCharmilles FI 440 CC
 • AgieCharmilles FI 440 CCS
 • AgieCharmilles FI 640 CC
 • AgieCharmilles FI 640 CCS
 • AGIE
 • HAUSER
 • AGIE_PRF
 • AGIE
 • AGIE 100 D
 • AGIE 100 D+F
 • AGIE 200 D
 • AGIE 200 D+SF
 • AGIE 100 D+H
 • AGIE 300 D
 • AGIE 300 D+H
 • AGIE 120
 • AGIE 150
 • AGIE 170
 • AGIE 220
 • AGIE 250
 • AGIE 250 SF F
 • AGIE 270
 • AGIE 320
 • AGIE 350
 • AGIE 370
 • AGIE Sprint
 • AGIE 150 HSS
 • AGIE 150 F HSS
 • AGIE 150 P HSS
 • AGIE 170 HSS
 • AGIE 250 HSS
 • AGIE 250 SF F HSS
 • AGIE 270 HSS
 • AGIE 320 HSS
 • AGIE 350 HSS
 • AGIE 370 HSS
 • AGIE Sprint 20
 • AGIE Sprint 70
 • AGIEVISION
 • AGIEVISION GENERIC
 • AGIECUT
 • AGIECUT CLASSIC 2 - GEO
 • AGIECUT CLASSIC 2
 • AGIECUT CLASSIC 2 S
 • AGIECUT CLASSIC 2S GOLD EDITION
 • AGIECUT CLASSIC 3
 • AGIECUT CLASSIC 3 S
 • AGIECUT CLASSIC 3S GOLD EDITION
 • AGIECUT CLASSIC V 2
 • AGIECUT CLASSIC V 3
 • AGIECUT CHALLENGE 2
 • AGIECUT CHALLENGE eCUT 2
 • AGIECUT CHALLENGE eCUT 2F
 • AGIECUT CHALLENGE 3
 • AGIECUT CHALLENGE V 2
 • AGIECUT CHALLENGE V 3
 • AGIECUT CHALLENGE eCUT 3
 • AGIECUT CHALLENGE eCUT 3F
 • AGIECUT EVOLUTION 2
 • AGIECUT EVOLUTION 2 SFF
 • AGIECUT EVOLUTION BC2
 • AGIECUT EVOLUTION 3
 • AGIECUT EXCELLENCE 2
 • AGIECUT EXCELLENCE eCUT 2
 • AGIECUT EXCELLENCE 2 F
 • AGIECUT EXCELLENCE eCUT 2 F
 • AGIECUT EXCELLENCE 3
 • AGIECUT EXCELLENCE eCUT 3
 • AGIECUT EXCELLENCE 3 F
 • AGIECUT PROGRESS 2
 • AGIECUT PROGRESS 3
 • AGIECUT PROGRESS V 2
 • AGIECUT PROGRESS V 3
 • AGIECUT PROGRESS V 4
 • AGIECUT VANTAGE 2
 • AGIECUT VANTAGE 3
 • AGIECUT VERTEX
 • AGIECUT VERTEX F
 • AGIECUT VERTEX 2
 • AGIECUT VERTEX 2F
 • AGIECUT VERTEX 3
 • AGIECUT VERTEX 3F
 • CHARMILLES
 • CHARMILLES ROBOFIL
 • CHARMILLES ROBOFIL 290
 • CHARMILLES ROBOFIL 290 P
 • CHARMILLES ROBOFIL 290 AWT
 • CHARMILLES ROBOFIL 310
 • CHARMILLES ROBOFIL 310 P
 • CHARMILLES ROBOFIL 500
 • CHARMILLES ROBOFIL 510
 • CHARMILLES ROBOFIL 510 P
 • CHARMILLES ROBOFIL 2030 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 2020 SI
 • CHARMILLES-MILLENNIUM
 • CHARMILLES ROBOFIL 240 CC
 • CHARMILLES ROBOFIL 640 CC
 • CHARMILLES ROBOFIL 100
 • CHARMILLES ROBOFIL 200
 • CHARMILLES ROBOFIL 400
 • CHARMILLES ROBOFIL 600
 • CHARMILLES ROBOFIL 190
 • CHARMILLES ROBOFIL 300
 • CHARMILLES ROBOFIL 380
 • CHARMILLES ROBOFIL 390
 • CHARMILLES ROBOFIL 400
 • CHARMILLES ROBOFIL 500
 • CHARMILLES ROBOFIL 690
 • CHARMILLES ROBOFIL 1000
 • CHARMILLES ROBOFIL 1020
 • CHARMILLES ROBOFIL 4020
 • CHARMILLES ROBOFIL 6020
 • CHARMILLES ROBOFIL 2000
 • CHARMILLES ROBOFIL 2020
 • CHARMILLES ROBOFIL 2020 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 2030 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 2030
 • CHARMILLES ROBOFIL 4000
 • CHARMILLES ROBOFIL 4020
 • CHARMILLES ROBOFIL 4020 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 4030 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 6000
 • CHARMILLES ROBOFIL 6020
 • CHARMILLES ROBOFIL 6020 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 6030 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 2050 TW
 • CHARMILLES ROBOFIL 2050 TW
 • CHARMILLES ROBOFIL 6050 TW
 • CHARMILLES ROBOFIL 230F
 • CHARMILLES ROBOFIL 230F
 • CHARMILLES ROBOFIL 290F
 • CHARMILLES ROBOFIL 310F
 • CHARMILLES ROBOFIL 330F
 • CHARMILLES ROBOFIL 510F
 • FANUC-CHARMILLES
 • FANUC-CHARMILLES

Technology Wizards

 • HANSPARK

Technology Wizards

 • HITACHI

Technology Wizards

 • JAPAX

Technology Wizards

 • JOEMARS
 • JOEMARS AWT-S Series
 • JOEMARS WT-S Series
 • JOEMARS WT Series
 • JOEMARS AWT 655 S

Technology Wizards

 • JSEDM W-A SERIES
 • JSEDM W-B SERIES

Technology Wizards

 • MAKINO
 • MAKINO DUO 43
 • MAKINO DUO 64
 • MAKINO EU 43
 • MAKINO EU 64
 • MAKINO U 3
 • MAKINO U 6
 • MAKINO U3 H.E.A.T
 • MAKINO U6 H.E.A.T
 • MAKINO U53i
 • MAKINO UP32i

Technology Wizards

 • MAXSEE FW SERIES
 • MAXSEE SW SERIES
 • MAXSEE BSW SERIES

Technology Wizards

 • MITSUBISHI
 • MITSUBISHI FA 20
 • MITSUBISHI FA 10-P
 • MITSUBISHI FA 10-S
 • MITSUBISHI FA 10-S Advance
 • MITSUBISHI FA 10-V
 • MITSUBISHI FA 10-VS
 • MITSUBISHI FA 20-P
 • MITSUBISHI FA 20-S
 • MITSUBISHI FA 20-S Advance
 • MITSUBISHI FA 20-V
 • MITSUBISHI FA 20-VS
 • MITSUBISHI FA 30-V
 • MITSUBISHI FA 30-V Advance
 • MITSUBISHI FA 40-V
 • MITSUBISHI FA 40-V Advance
 • MITSUBISHI FA 40-S Advance
 • MITSUBISHI FA 50-V
 • MITSUBISHI FA 50-V Advance
 • MITSUBISHI FA 50-S Advance
 • MITSUBISHI PA20
 • MITSUBISHI BA8
 • MITSUBISHI BA24
 • MITSUBISHI FA HL-Series
 • MITSUBISHI-CX
 • MITSUBISHI-FX
 • MITSUBISHI-FXK
 • MITSUBISHI-SX
 • MITSUBISHI-SZ
 • MITSUBISHI-RA
 • MITSUBISHI-QA
 • MITSUBISHI-DWC
 • MITSUBISHI NA 1200 Essence
 • MITSUBISHI NA 2400 Essence
 • MITSUBISHI MD+PRO II
 • MITSUBISHI MD+PRO III
 • MITSUBISHI MV 1200 R
 • MITSUBISHI MV 2400 R
 • MITSUBISHI MV 1200 S
 • MITSUBISHI MV 2400 S

Technology Wizards

 • ONA
 • ONA FANUC TAPECUT W Series
 • ONA PRIMA E 250
 • ONA PRIMA E 400
 • ONA PRIMA E 900
 • ONA PRIMA S 250
 • ONA PRIMA S 400
 • ONA PRIMA S 900
 • ONA RE Series
 • ONA KE Series
 • ONA UE Series
 • ONA AE Series
 • ONA AF Series
 • ONA AF 25
 • ONA AF 35
 • ONA AF 60
 • ONA AF 80
 • ONA AF 100
 • ONA AF 130
 • ONA AV 25
 • ONA AV 35
 • ONA AX Series
 • ONA AX 3
 • ONA AX 4
 • ONA AX 6
 • ONA AX 10
 • ONA R Series
 • ONA U Series
 • ONA K Series

Technology Wizards

 • SEIBU M 50 A
 • SEIBU M 350 S
 • SEIBU M 500 S
 • SEIBU M 750 S
 • SEIBU MM 500 S
 • SEIBU-WALTER HILO

Technology Wizards

 • SODICK
 • SODICK A 500 (MK10)
 • SODICK A 500 W
 • SODICK A 600 (MK21)
 • SODICK A 535 (MK25)
 • SODICK A 320 D
 • SODICK A 530 D
 • SODICK AD 325 L
 • SODICK AG 400 L
 • SODICK AG 600 L
 • SODICK AG 600 LH
 • SODICK AP 150 (MK11)
 • SODICK AP 200 L
 • SODICK AP 200 L privilege
 • SODICK AP 250 L
 • SODICK AP 450 L
 • SODICK AQ 300 L
 • SODICK AQ 325 L
 • SODICK AQ 327 L
 • SODICK AQ 400 L
 • SODICK AQ 535 L
 • SODICK AQ 537 L
 • SODICK AQ 600 L
 • SODICK AQ 750 L
 • SODICK AQ 900 L
 • SODICK AQ 1200 L
 • SODICK AQ 1200 LH
 • SODICK EXC 100 L
 • SODICK SL 400 G
 • SODICK SL 600 G
 • SODICK SL 400 Q
 • SODICK SL 600 Q
 • SODICK SLC 400 G
 • SODICK SLC 600 G
 • SODICK VZ 300 L
 • SODICK VZ 500 L
 • SODICK VL 400 Q
 • SODICK VL 600 Q

Technology Wizards

 • SPM